Předseda Unie insolvenčních správců Lukáš Stiček tvrdí, že dochází k poškozování věřitelů

05.01.2021

Zajímavý rozhovor o osobních bankrotech na webu ceskajustice.cz přináší například toto tvrzení: "Změkčováním podmínek pro oddlužení jsou poškozováni věřitelé a dlužníkům se přímo nabízí, aby zneužívali systém a žili na dluh, který jim stát formou oddlužení jednoduše vyřeší." Říká to insolvenční správce z Nového Jičína Lukáš Stoček. Ten je zároveň předstdou spolku Unie insolvenčních správců.

V rozhovoru je mimo jiné také uvedeno: "Meritem novely je implementace restrukturalizační směrnice, která má dát podnikatelům druhou šanci a umožnit jim oddlužení jako formu řešení jejich úpadku – vstup podnikatelům do oddlužení a sjednotit délku oddlužení na maximálně tři roky. Protože náš insolvenční zákon oddlužení podnikatelů již umožňuje, tak primárně zkracuje dobu trvání oddlužení na 3 roky u všech dlužníků, a to přestože směrnice nepožaduje zkrácení doby oddlužení u nepodnikatelů. Novela zpřesňuje výpočet splátky u podnikatele, kdy počítá s reálnými příjmy a reálnými výdaji. A také umožňuje určit zálohovou splátku se souhlasem dlužníka a po vyjádření správce z očekávaných příjmů a výdajů."

K tomu pouze dodáme, že toto vyjádření není zcela přesné - sjednocení na tři roky evropská směrnice (ZDE) pouze umožňuje, naopak není jednoznačně dáno, že k němu nutně má dojít. Zmíněná časová hranice tří let platí nicméně jednoznačně pro oddlužení živnostníků a drobných podnikatelů (jak říká Článek 21 odst. 1 směrnice: "Členské státy zajistí, aby doba, po jejímž uplynutí mohou být podnikatelé v úpadku zcela oddluženi, nebyla delší než tři roky počínaje nejpozději...")

Navíc úvodní část směrnice obsahuje výslovné podotknutí, že hranice tří let není absolutní (úvodní předpoklad číslo 78): "Úplné oddlužení nebo ukončení zákazů činnosti po uplynutí nejdéle tří let nejsou vhodná za všech okolností, a proto mohou být zavedeny výjimky z tohoto pravidla, které jsou řádně opodstatněny důvody stanovenými ve vnitrostátním právu. Tyto výjimky by mohly být zavedeny například v případech, kdy je dlužník nepoctivý nebo jednal ve zlém úmyslu. Nemohou-li podnikatelé využít podle vnitrostátního práva předpoklad poctivosti a dobré víry, nemělo by důkazní břemeno takového jednání pro ně být zbytečně obtížné nebo zatěžující a bránit jim v zahájení postupu." Podobně další možnosti pro národní státy obsahuje předpoklad číslo 80: "Odchylku by bylo rovněž možné ospravedlnit, pokud nejsou pokryty náklady na postup vedoucí k oddlužení, včetně poplatků soudních a správních orgánů a odborníků. Členské státy by měly mít možnost stanovit, že po přiznání oddlužení může být odňata výhoda úplného oddlužení, například pokud se finanční situace dlužníka významně zlepší z důvodu nepředvídaných okolností, jako jsou třeba výhra v loterii nebo získání dědictví nebo daru. Členským státům by nemělo být bráněno v tom, aby za přesně vymezených okolností a v řádně odůvodněných případech stanovily další výjimky."

Možnost sjednocení délky oddlužení podnikatelů a spotřebitelů obsahují pouze úvodní předpoklady směrnice (přesněji předpoklad číslo 21), které jsou sice samy o sobě součástí textu, avšak jikoliv její paragrafované části. Přesná formulace zní: "Předlužení spotřebitelů je záležitost velkého hospodářského a společenského zájmu a úzce souvisí se snižováním dluhového převisu. Kromě toho často nelze jasně rozlišit mezi dluhy, které vznikly podnikateli během výkonu obchodu, živnosti, řemesla nebo povolání, nebo které mu vznikly mimo tyto činnosti. Podnikatelé by nemohli účinně využít druhé šance, pokud by museli absolvovat samostatné postupy s různými podmínkami přístupu a dobami oddlužení, aby se zbavili svých dluhů vyplývajících z podnikání nebo jiných dluhů, které z podnikání nevyplývají. Z těchto důvodů, přestože tato směrnice neobsahuje závazná pravidla ohledně předlužení spotřebitelů, by bylo vhodné, aby členské státy ustanovení této směrnice týkající se oddlužení začaly co nejdříve uplatňovat i na spotřebitele." Jak se rozhodne v této věci Poslanecká sněmovna a následně Senát Parlamentu České republiky nelze v tuto chvíli předpokládat.

Nicméně i přes některá zjednodušen

á vyjádření je rozhovor uveřejněný na serveru Česká justice velmi zajímavý. Celý text naleznete ZDE.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.