Některé zákruty evropského insolvenčního práva

22.01.2018

Server Právní prostor zveřejnil zajímavý text expertů kanceláře Havel&Partners o specifických otázkách evropské úpravy insolvencí tak, jak je řeší nová úprava účinná od poloviny loňského roku.

Server v této souvislosti píše: "Čím dál častěji se setkáváme s případy, kdy společnosti z daňových či jiných důvodů formálně přesídlí do Lucemburska či jiného kontinentálního státu Evropské unie. Tyto osoby často nepřestanou vykonávat své aktivity na území České republiky, kde mají mnohdy i část svého majetku. V případě nesplacených pohledávek naši klienti jako věřitelé často zápolí s otázkou, v jakém členském státě proti takovým osobám podat insolvenční návrh.

Má to být u nás, kde je společnost spravována, nebo v Lucembursku, kde má formálně své sídlo? Může to být i v jiném členském státě Evropské unie, kde má dlužník případně svůj majetek? Pokud je řízení zahájeno v Lucembursku, je přitom možné realizovat zajištění v České republice? Nejen na tyto otázky můžeme nalézt odpovědi v evropské úpravě insolvenčního práva.

Dne 26. června 2017 vstoupilo v účinnost nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení („Nařízení 2015/848“), které k tomuto dni nahradilo dosavadní nařízení Rady (ES) 1346/2000 o úpadkovém řízení („Nařízení 1346/2000“). Nařízení 2015/848 má přímý účinek pro všechny členské státy EU s výjimkou Dánska a řídí se jím insolvenční řízení zahájená po uvedeném datu účinnosti. Dle aktuální judikatury je v poměrech vnitrostátního práva za okamžik zahájení insolvenčního řízení ve smyslu Nařízení 2015/848 třeba považovat rozhodnutí o úpadku. Nařízení 2015/848 zavádí řadu novinek a zpřesnění, z nichž vybrané představíme."

Celý text je k dispozici ZDE.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.