Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo nová data o insolvenčních řízeních 2014

04.06.2015

V podstatě se v oblasti insolvenčních řízení neděje nic nového - tolik asi vyplývá ze statistik Ministerstva spravedlnosti, které byly zveřejněny na konci dubna. Pro správné pochopení níže uvedené tabulky je však třeba vzít v potaz, že tyto statistiky nerozlišují mezi insolvenčními řízeními, které jsou vedeny s podnikatelskými a s nepodnikatelskými subjekty.

Jejich odlišení je možné pouze částečně. Podobně z těchto dat není možné zjistit v podstatě nic o skutečných výsledcích insolvenčních řízení co se týká uspokojení věřitelů. Přesto obsahuje klíčová tabulka řadu velmi zajímavých údajů. Například - oproti předpokladům - nijak neroste počet schválených a především reálně uskutečněných reorganizací, naopak se ještě zvyšuje počet konkurzů, které končí pro věřitele tristním výsledkem. V roce 2014 bylo celkem 1434 konkurzů ukončeno pro nedostatek majetku dlužníka, jenom 553 jich skončilo rozvrhovým usnesením. Příslušné tabulky lze originálně získat na tomto místě (ZDE), případně jako pdf ZDE.

Poměr konkurzů 3 ukončené pro nedostatek majetku dlužníka na jeden ukončený rozvrhovým usnesením je až překvapujícící - ze statistik získaných týmem Výzkum insolvence (které se ale týkají pouze podnikatelských subjektů) vychází poměr výrazně jiný, zhruba 1:1. Avšak vedle zmíněného faktu, že statistiky MSp pracují se všemi úpadci bez rozdílu, je třeba vzít v potaz ještě jednu skutečnost, totiž časový aspekt. Statistika MSp pracuje v této části pouze s informacemi o případech, které byly pravomocně ukončeny během roku 2014, statistická zkoumání týmu Výzkum insolvence se zabývají všemi lety, ve kterých je účinný zákon číslo 182(2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Přehled o průběhu insolvenčního řízení         
  Praha StČ JM SM ČR
Insolvenční návrhy                  
Dlužník 1063 1343 549 1222 1525 1134 2080 2072 10988
spojený s návrhem na povolení oddlužení 169 114 61 94 239 750 848 655 2930
spojený s návrhem na prohlášení konkursu 37 12 8 6 10 69 85 54 281
spojený s návrhem na povolení reorganizace 1 0 0 0 0 0 0 0 1
bez návrhu na způsob řešení úpadku 854 1210 476 1122 1264 303 1132 1358 7719
Věřitel 557 202 112 161 166 175 453 285 2111
spojený s návrhem na prohlášní konkursu 41 20 12 9 16 87 140 89 414
bez návrhu na způsob řešení úpadku 516 181 99 152 149 88 307 194 1686
Dlužník-likvidátor 412 21 67 56 33 99 250 144 1082
Dlužník-manželé 34 106 39 97 111 56 255 75 773
Jiná osoba 37 0 0 0 1 1 0 0 39
Rozhodování o insolvenčních návrzích                  
Rozhodnutí o úpadku 418 390 227 489 495 500 624 992 4135
k insolvenčnímu návrhu dlužníka 235 303 150 397 418 401 396 865 3165
k insolvenčnímu návrhu věřitele 145 80 65 85 70 88 192 115 840
Rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku 1 0 0 0 0 3 0 0 4
k insolvenčnímu návrhu dlužníka 1 0 0 0 0 2 0 0 3
k insolvenčnímu návrhu věřitele 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Zamítnutí návrhu 328 71 30 43 31 70 196 97 866
k insolvenčnímu návrhu dlužníka 5 46 6 7 8 9 8 6 95
k insolvenčnímu návrhu věřitele 39 10 4 9 7 9 28 10 116
Zastavení řízení 482 396 232 276 583 338 1120 839 4266
k insolvenčnímu návrhu dlužníka 273 326 162 219 498 248 825 675 3226
k insolvenčnímu návrhu věřitele 145 43 24 30 41 43 125 75 526
Odmítnutí návrhu 862 814 287 753 753 584 1092 702 5847
k insolvenčnímu návrhu dlužníka 541 670 241 625 627 501 854 580 4639
k insolvenčnímu návrhu věřitele 227 66 18 37 48 36 103 85 620
Oddlužení                  
Povolená 87 215 85 285 353 331 248 777 2381
Schválená 90 207 86 298 359 308 223 757 2328
splátkovým kalendářem 83 180 77 239 346 288 196 665 2074
zpeněžením majetkové podstaty 7 27 9 59 13 20 27 92 254
Zrušená schválená oddlužení 5 35 14 24 47 48 44 78 295
dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného oddlužení 0 3 0 5 2 10 1 6 27
ukáže se že splátkový kalendář nebude možné splnit 0 0 0 2 2 1 0 12 17
dlužník zavinil po schválení plánu oddlužení vznik peněžitého závazku 0 0 0 1 0 0 0 0 1
navrhl to dlužník 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po schválení oddlužení vyšly najevo okolnosti, dle kterých lze předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
jiný důvod zrušení schváleného oddlužení 5 32 14 16 43 37 43 60 250
Splněná oddlužení 73 146 58 214 256 234 165 613 1759
Oddlužení zrušeno z důvodu úmrtí dlužníka 3 21 2 6 22 40 18 49 161
Reorganizace                  
Povolená 2 0 2 0 0 0 1 0 5
Schválené reorganizační plány 1 0 1 0 0 0 1 0 3
Schválené reorganizační plány zrušeny 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přeměny reorganizace na konkurs 2 0 1 0 0 0 0 0 3
přeměnu návrhl dlužník 0 0 0 0 0 0 0 0 0
reorganizační plán není sestaven nebo je vzat zpět 0 0 0 0 0 0 0 0 0
reorganizační plán nebyl schválen a uplynula lhůta k jeho předložení 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dlužník neplní své povinnosti stanovené reorganizačním plánem nebo se ukáže, že je nebude možné plnit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dlužník neplatí úroky neo jiné své peněžité závazky 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dlužník přestal podnikat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dlužník po schválení reorganizačního plánu neuhradil pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené jim na roveň 0 0 0 0 0 0 0 0 0
jiný důvod pro přeměnu 2 0 1 0 0 0 0 0 3
Ukončené reorganizace 0 0 1 0 0 0 1 0 2
soud vzal na vědomí splnění reorganizačního plánu 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Konkursy                  
Prohlášené k návrhu na prohlášení konkursu 60 22 0 2 11 80 149 115 439
k insolvenčnímu návrhu dlužníka 19 8 0 2 5 27 41 32 134
k insolvenčnímu návrhu věřitele 30 14 0 0 4 32 64 52 196
Prohlášené k návrhu na povolení oddlužení 2 10 1 6 21 58 28 48 174
před povolením oddlužení 1 2 0 1 9 13 5 12 43
po povolení oddlužení 1 8 1 5 12 45 23 36 131
po schválení oddlužení 0 4 0 4 10 25 11 25 79
Prohlášené k návrhu na povolení reorganizace 0 0 0 0 0 0 0 0 0
před povolením reorganizace 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po povolení reorganizace 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po schválení reorganizačního plánu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zrušené konkursy 334 209 152 229 177 209 419 293 2022
neosvědčení úpadku 1 0 0 0 0 0 2 0 3
není žádný přihlášený věřitel 2 3 1 0 0 0 0 2 8
obdržením zprávy o splnění rozvrhového usnesení 86 63 53 61 48 57 91 94 553
nedostatečným majetkem k uspokojení věřitelů 244 140 96 165 126 149 320 194 1434
návrhem dlužníka se souhlasem věřitelů a insolvenčního správce 0 0 0 0 0 0 3 0 3
jiný důvod zrušení konkursu 1 3 2 3 3 3 3 3 21
Odvolání u rozhodování o insolvenčním návrhu                  
Odvolání podal 36 29 24 978 198 868 669 592 3394
dlužník 21 27 20 59 43 36 99 71 376
navrhovatel-věřitel 14 2 3 8 4 6 13 15 65
jiný věřitel 1 0 1 0 0 0 0 1 3
odvolání nebylo podáno 0 0 0 911 151 826 557 505 2950
Výsledek odvolání 38 29 24 67 47 42 112 87 446
potvrzeno 24 23 16 57 34 26 85 71 336
změněno 7 2 1 5 3 6 11 7 42
jiný výsledek 7 4 7 5 10 10 16 9 68
Odvolání u rozhodování o způsobu řešení úpadku                  
Odvolání podal 0 0 2 138 71 224 73 201 709
dlužník 0 0 2 3 8 5 7 5 30
věřitel 0 0 0 0 0 1 0 1 2
odvolání nebylo podáno 0 0 0 135 63 218 66 195 677
Výsledek odvolání 0 0 2 3 8 6 7 6 32
potvrzeno 0 0 1 1 6 4 7 3 22
změněno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
jiný výsledek 0 0 1 2 2 2 0 3 10
Výsledky a důvody vyřízení                  
Zamítnutí návrhu 328 71 30 43 31 70 196 97 866
pro nedostatek majetku 277 41 16 15 16 51 156 68 640
pro nesplnění předpokladů pro vydání rozhodnutí o úpadku 29 8 3 14 11 10 23 8 106
pro nedoložení pohledávky věřitele 17 2 0 2 0 2 8 6 37
protože dlužník osvědčil, že platební neschopnost vznikla v důsledku protiprávního jednání 3. osob 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pro převzetí všech dluhů dlužníka 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pro zaručení se za dluhy dlužníka 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pro jiný důvod zamítnutí 5 20 11 12 4 7 9 15 83
Odmítnutí návrhu 862 814 287 753 753 584 1092 702 5847
pro vady insolvečního návrhu 828 736 284 605 711 553 943 671 5331
pro zjevnou bezdůvodnost 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pro jiný důvod odmítnutí 34 78 3 148 42 31 149 31 516
Zastavení řízení 482 396 232 276 583 338 1120 839 4266
pro zpětvzetí návrhu 222 182 101 73 263 175 466 465 1947
pro absenci podmínek řízení 24 21 10 50 40 45 69 37 296
pro nezaplacení zálohy 206 143 65 79 231 93 508 293 1618
pro neodstraněné vady 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z důvodu § 427 insolvečního zákona (hlavní zájmy dlužníka v jiném státě EU) 2 0 0 0 0 0 1 0 3
pro jiný důvod zastavení řízení 28 50 56 74 49 25 76 44 402
Ukončené reorganizace 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Splněná oddlužení 74 155 59 219 273 251 173 641 1845
Zrušené konkursy (viz blok Konkursy) 334 209 152 229 177 209 419 293 2022
Rozhodnuto o tom, že dlužník není v úpadku 1 0 0 0 0 3 0 0 4
pro neosvědčení úpadku 1 0 0 0 0 1 0 0 2
pro dohodu dlužníka s věřiteli 0 0 0 0 0 1 0 0 1
protože není žádný přihlášený věřitel a všechny pohledávky za majetkovou podstatou a jim na roveň jsou uspokojeny 0 0 0 0 0 1 0 0 1
pro jiný důvod toho, že dlužník není v úpadku 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiný způsob vyřízení 22 27 6 16 19 10 37 4 141

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.