Insolvenční správci si budou muset pořídit "pořádné cedule"

15.03.2017

Ministerstvo spravedlnosti připravilo novelu vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně, ve znění pozdějších předpisů.

Podle důvodové zprávy je "Cílem navrhované změny upravit způsob označování sídla a provozoven insolvenčního správce prostřednictvím informačních tabulí. Z výkonu dohledové a kontrolní pravomoci Ministerstva spravedlnosti nad výkonem činnosti insolvenčních správců vyplynulo, že ve značném množství případů nejsou provozovny insolvenčního správce řádně označeny." Výsledkem je změna v § 2, kde jsou doplněny odstatvce 3 a 4:

(3) Insolvenční správce v budově, ve které se nachází jeho provozovna, nebo na veřejném prostranství v blízkosti provozovny, umístí  orientační tabuli vyznačující směr příchodu k jeho provozovně.

(4) Informační tabule musí dosahovat alespoň formátu A5 nebo jiného formátu o stejné ploše. Informační tabule musí být vyrobena z materiálu odolného vůči běžným povětrnostním podmínkám a musí být řádně ukotvena.

Vedle této vcelku vtipné části ale projednávané (připomínkované) znění vyhlášky přináší velmi podstatné zásahy do současného stavu- Předkládací zpráva k tomu říká: "V návaznosti na novelu zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, která mj. rozšiřuje možnosti dohledu Ministerstva spravedlnosti nad výkonem funkce insolvenčního správce a v souvislosti s tím nově upravuje některé aspekty rozsahu výkonu kontrolních a dohledových pravomocí ministerstva (zakládá možnost ministerstva nahlížet do spisů, listin, evidenčních pomůcek a jiných nosičů informací insolvenčního správce a do daňové evidence nebo účetnictví dlužníka, pro jehož insolvenční řízení byl insolvenční správce insolvenčním soudem ustanoven, a pořizovat si z nich výpisy a kopie), návrh vyhlášky rovněž specifikuje, že jednou z činností, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně, je umožnění nahlédnout do spisů vedených pro řízení, která úzce souvisejí s touto provozovnou."

Základní dopad to má mít na § 4, odst. 2, kde bude doplněno mezi povinnosti správce vzhledem k jeho provozovně:

d) umožnění kontrolním orgánům nahlédnout do spisů vedených pro řízení, ve kterých byl insolvenční správce ustanoven na základě zápisu údaje o této provozovně do příslušné části seznamu insolvenčních správců.

Tato změna navazuje na novelu zákona o insolvenčních správcích (312/2006 Sb.), které je zahrnuta v zákoně 64/2017 Sb. (účinnost 1.7.2017). Jde o bod 29. této novely, kde je dána povinnost správců poskytovat kontrolnímu orgánu řadu dokumentů k jednotlivým insolvenčním řízením (jde de facto o řízení s fyzickými osobami - nepodnikateli), přičemž oním poskytnutím může být i nahlédnutí (v provozovně).

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.