Insolvence v roce 2016: Pokles pokračoval

24.01.2017

Podle nových informací společnosti Creditreform, která se zabývá statistickým zkoumáním vývoje počtu insolvenčních řízení v České republice, pokračoval v roce 2016 soustavný pokles počtu případů.

Ke snížení došlo ve všech sledovaných parametrech. "Naše modely o vztahu mezi ekonomickým růstem a vývojem počtu insolvencí podnikatelských subjektů fungují v podstatě velmi přesně," poznamenal k tomu vedoucí týmu Výzkum insolvence docent Luboš Smrčka z pražské Vysoké školy ekonomické. Ten také uvedl, že poslední výsledky zveřejněné společností Creditreform, ukazují i na určitý pokles v případě bankrotů fyzických osob, který však Luboš Smrčka považuje za dočasný. "Zde existují vlivy, které se postaví proti poklesu bez ohledu na hosposářský cyklus. Jedním z nich je stálý a relativně dynamický vzastup zadluženosti domácností. Samozřejmě, že splácení těchto dluhů je ovlivněno zaměstnaností a také vývojem mezd, ale naše zkušenosti ukazují, že nikoliv přímo a že vztah je složitější, než je tomu u podnikatelských subjektů. Druhým fenoménem je pak změna insolvenčního zákona, která nabude účinnosti v polovině roku 2017 a změní pravidla pro oddlužení fyzických osob, přesněji pak umožní oddlužení i lidem, kteří na něj dosud nemohli dosáhnout. Lze předpokládat, že v reakci na tento fakt naroste počet insolvenčních návrhů v oblasti spotřebitelů," prohlásil Luboš Smrčka.

Podle něj se také do statistiky ve druhé části roku 2017 a pak i v roce 2018 může promítnout ukončení intervencí České národní banky a případné posílení koruny. "V tuto chvíli asi nikdo nedokáže říci, co se s korunou stane, nakolik a jak rychle dojde k jejímu posílení. Ale určitě se objeví nějaká volatilita na trhu a ta má vždy vítěze i poražené. Především ale platí, že po určité době, u které neznáme její délku, nastane posilování koruny směrem k 25 za euro. A je otázka, zda to některé slabší vývozce nebude tlačit do finančně těžko řešitelné pozice. Zda tyto podniky využily dobu, kdy byly chráněné kurzem, a připravily se na potřebu vyšší efektivity, nebo zda tuto dobu prospaly. To nyní nikdo neví," dodal docent Smrčka.

Tisková zpráva společnosti Creditreform (celé znění ZDE) mimo jiné uvádí: "Od vzniku insolvenčního zákona v roce 2008 do roku 2013 jsme pozorovali každoroční strmý růst insolvenčních návrhů. Historicky nejvyšší hodnota ročního počtu insolvenčních návrhů byla zaznamenána v roce 2013, kdy se celkový počet insolvenčních návrhů zastavil na hodnotě 36.909. V dalších letech již celkové roční hodnoty klesaly. V roce 2014 se počet insolvenčních návrhů snížil proti roku 2013 o 4,8 %. V roce 2015 činil pokles proti roku 2014 7,9 %. V roce 2016 dochází k dalšímu poklesu, počet insolvenčních návrhů se snížil proti roku 2015 o 8,8 %." Výzkumníci z Creditreform dále uvádějí: "Pozitivní vývoj ekonomiky se odráží v poklesu insolvenčních návrhů jak u firem, tak u spotřebitelů. Pokles insolvenčních návrhů v roce 2015 proti roku 2014 činil u firem 15,7 % a u fyzických osob 7 %. V roce 2016/2015 byl pokles ještě výraznější, u firem 18,8 % a u spotřebitelů 8,4 %."

 

Tabulka č. 1: Insolvenční návrhy v ČR

 

2014

 

2015

 

2016

Měsíc

Celkem

Firmy

Fyzické osoby vč. nepodnikajících živnostníků

Celkem

Firmy

Fyzické osoby vč.

nepodnikajících živnostníků

Celkem

Firmy

Fyzické osoby vč.

nepodnikajících živnostníků

1

2486

259

2227

2353

264

2095

2119

219

1900

2

3004

292

2712

2831

261

2570

2707

225

2482

3

3329

340

2989

3282

332

2950

2680

226

2454

4

3311

346

2965

2918

280

 2644

2706

208

2498

5

2804

291

2513

2679

244

2435

2827

225

2602

6

2898

290

2608

3025

272

2753

2575

193

2382

7

 3110

 335

 2775

2606

250

2356

2114

169

1945

8

 2618

 248

 2370

2234

218

2016

2431

199

2232

9

 2885

 285

2600

2445

190

2255

2314

214

2100

10

2998

284

2714

 2741

250

 2491

2259

184

2075

11

2768

282

2486

 2599

 208

 2391

2463

198

2265

12

2929

311

2618

 2640

 235

 2405

2310

178

2132

celkem

35140

3563

31577

32353

3004

29349

29505

2438

27067

Zdroj Creditreform, Insolvenční rejstřík

Společnost Creditreform dále uvádí: "V insolvenci se v roce 2016 ocitla řada velkých společností. Problémy s úhradami řeší prostřednictvím insolvenčního práva věřitelé některých společností skupiny Vítkovice. 29.4. byl podán insolvenční návrh na společnost VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., 9.8. na VÍTKOVICE GEARWORKS a.s., 23.8. na VÍTKOVICE ENVI a.s. a 29.11. na VÍTKOVICE MECHANIKA a. s.. V insolvenci je od 3.5. také těžařská společnost OKD, a.s.. Do finančních potíží se dostala i strojírenská společnost KOVOSVIT MAS, a.s. - 8.9.2016 podala na firmu insolvenční návrh společnost KERESTA TRADE s.r.o.. 9.9. došlo k zastavení řízení z důvodu zpětvzetí insolvenčního návrhu. Od 16.11. je v úpadku s povolením reorganizace obchodník s mobilními telefony – společnost 2P Commercial Agency s.r.o. V úpadku je od 9.9. společnost ČKD PRAHA DIZ, a.s.. Tato společnost v současné době prakticky nevyvíjí podnikatelskou činnost a většina zaměstnanců již ukončila ve firmě pracovní poměr.

V letošním roce již druhý insolvenční návrh byl podán také na firmu Česká energie, a.s. První návrh soud odmítl, v případě druhého ještě nerozhodl. Insolvenční řízení bylo zahájeno také na známé stavební společnosti. V tomto sektoru se však insolvenční právo mnohdy zneužívá pro řešení sporů a je třeba sledovat oprávněnost podání navrhovatele. Insolvenční návrh na společnost Zlínstav a.s. podaný 20.10. odmítl soud hned 27.10. pro zjevnou bezdůvodnost a navrhovateli uložil pořádkovou pokutu. 1.9. byl podán insolvenční návrh na společnost PRŮMSTAV, a.s.. Ten soud 2.9. odmítl, neboť neobsahoval předepsané náležitosti. Šestý insolvenční návrh u společnosti BÖGL a KRÝSL, k.s. byl zastaven po zpětvzetí návrhu dne 30.6. 2016."

Velmi zajímavé srovnání nabízí i další tabulka, kterou poskytli výzkumníci z Creditreform:

 Tabulka č. 2: Insolvence dle právních forem

 

počet firem v INSOLV 2015

počet firem v INSOLV 2016

Počet insolvencí na 1000 registrovaných firem 2015

Počet insolvencí na 1000 registrovaných firem 2016

 

197

146

7,60

5,64

 

2

1

10,36

5,18

 

8

9

4,30

4,84

k.s.

1

3

1,38

4,14

s.r.o.

1461

1323

3,49

3,16

obec.prosp.spol

8

9

2,68

3,01

družstva

25

14

1,72

0,96

v.o.s.

3

5

0,46

0,76

org.slož.zahr.firmy

4

3

0,96

0,72

podnikající fyzická osoba

840

589

0,41

0,29

spolek

11

13

0,12

0,14

zahraniční fyzická osoba

1

2

0,02

0,04

Zdroj: Creditreform

Daty z citovaného výzkumu se budeme dále zabývat.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.