Insolvence jsou za vrcholem, potvrzuje zpráva Creditreform (2)

22.01.2016

Další údaje z rozsáhlé tiskové zprávy společnosti Creditreform o vývoji insolvenčních řízení v České republice v roce 2015.

Druhým způsobem řešení úpadku  je reorganizace. Jedná se o takový způsob řešení úpadku, kdy dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku.

Do konce roku 2013 byla předpokladem pro povolení reorganizace podmínka, aby obrat firmy, která se dostala do problémů, činil v roce před insolvencí alespoň 100 000 000,- Kč. Druhým kritériem pro povolení reorganizace bylo, aby firma měla minimálně 100 zaměstnanců. Tyto přísné podmínky nesplňovala řada firem, které by jinak mohly reorganizaci k řešení úpadku využít. Proto novela Insolvenčního zákona platná od 1.1.2014 snížila kritéria pro povolení reorganizace, a to tak, že roční úhrn čistého obratu firmy byl snížen na 50 mil. Kč a počet zaměstnanců na 50 zaměstnanců. Nově také stačí splnění alespoň jednoho z kritérií.

Graf č. 3: Počet povolených reorganizací – historicky

viz příloha

Zdroj: Insolvenční rejstřík, Creditreform

Celkem bylo od počátku platnosti insolvenčního zákona v lednu 2008 do konce roku 2015 soudem povoleno 133 reorganizací. Výjimečný byl rok 2014, kdy zřejmě změnou podmínek, při kterých může společnost v úpadku žádat o reorganizaci, stoupl počet povolených reorganizací na 31. V roce 2015 se počet reorganizací vrátil na svou obvyklou úroveň.

Z 18 reorganizací, které byly soudem schváleny v roce 2015, byly 4 v průběhu roku přeměněny v konkurz a u společnosti MOSTRO a.s. došlo v listopadu 2015  ke splnění reorganizačního plánu.

Poprvé od platnosti Insolvenčního zákona od roku 2008 se v roce 2015 snížily i počty insolvenčních návrhů fyzických osob – spotřebitelů. Pokles proti roku 2014 dosáhl 7,1%.

Pro srovnání uvádíme i minulý vývoj, kdy růst insolvenčních návrhů činil mezi roky 2010/2009 149%, v období 2011/2010 66,7%, v letech 2012/2011 35,4%, mezi roky 2013/2012 7,6% a v období 2014/2013 již jen 2,2% (a to i po započtení nepodnikajících živnostníků).

Graf č. 4: : Insolvenční návrhy fyzických osob – spotřebitelů

viz příloha

Zdroj: Insolvenční rejstřík, Creditreform

Poslední schválená novela Insolvenčního zákona, která vstoupila v platnost v roce 2014, upravuje podmínky platné pro povolení oddlužení. Zatímco dříve byla základním předpokladem pro povolení oddlužení skutečnost, že dlužník není podnikatelem, revizní novela zákona nyní nehodnotí povahu osoby dlužníka, ale zkoumá zejména povahu jeho dluhů. Základní podmínkou povolení oddlužení je, aby dlužník neměl dluhy z podnikání. Zvažuje se však i doba vzniku dlužníkova dluhu z podnikání, výše a četnost dluhu a doba, kdy dlužník s podnikáním skončil. Současně zákon v paragrafu 389 specifikuje výjimky, kdy určité dluhy oddlužení nebrání.

Insolvenci fyzických osob je možné řešit oddlužením. Oddlužení probíhá buď formou zpeněžení majetku dlužníka nebo plněním splátkového kalendáře, kdy dlužník musí během 5 let splatit věřitelům alespoň 30% dluhu. Pokud dlužník není schopen řešit úpadek oddlužením, je prohlašován konkurz.

V roce 2015 požádalo o oddlužení celkem  28 495 osob. Z toho bylo oddlužení povoleno v 23 425 případech. V roce 2015 klesl počet žádostí o oddlužení proti roku 2014 o 4,91%, v letech 2014/2013 byl pokles jen 0,2%. Poprvé klesl i počet povolených oddlužení a to o 5,91%. V letech 2014/2013 jsme zaznamenali ještě nárůst povolených oddlužení a to o 13%.

Oddlužení formou zpeněžení majetku využilo v průběhu roku 2015 celkem 638 dlužníků, o 18,3% méně než v roce 2014. V ostatních případech bylo oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře.

Graf č. 5: Oddlužení – osobní bankroty v ČR

viz příloha

Zdroj: Insolvenční rejstřík, Creditreform

Věková struktura dlužníků v roce 2014 vykazuje stejné tendence jako v minulých letech. Nárůst povolených oddlužení můžeme pozorovat opět ve skupině nejmladších, tj. do 30 let a to o 3% proti roku 2014. Tradičně nejvyšší počet dlužníků se pohybuje ve věkové kategorii 31 – 40 let a v těsném závěsu následuje skupina 41 – 50 let. Počet dlužníků v těchto kategoriích se meziročně téměř nemění, pokles povolených oddlužení zaznamenáváme ve skupině 51 – 60 let o 1,2% a ve skupině 61 a více let pokles o 1,5%.

Graf č. 6: Věková struktura osob, u nichž bylo povoleno oddlužení v roce 2014

viz příloha

Zdroj: Insolvenční rejstřík, Creditreform

Ministerstvo spravedlnosti připravuje další novelu Insolvenčního zákona, která by měla platit od 1.7.2016. Novela se soustřeďuje zejména na následující okruhy:

  • systém ustanovování insolvenčních správců do jednotlivých řízení;
  • posílení dohledu nad výkonem funkce insolvenčního správce;
  • zvýšení transparentnosti insolvenčního řízení, omezení administrativních úkonů insolvenčního soudu a posílení doručování dokumentů do datových schránek;
  • regulace subjektů poskytujících služby související s institutem oddlužení; a
  • intenzivnější ochrana před takzvanými šikanózními insolvenčními návrhy.

Legislativní rada vlády projednávala novelu Insolvenčního zákona zatím dvakrát, na svých zasedáních 1. října 2015 a 26. listopadu 2015. V obou případech ji po mnohahodinových diskuzích vrátila zpět k dopracování. 

Očekávání společnosti Creditreform pro rok 2016 jsou optimistická. Vzhledem k současnému vývoji předpokládáme, že růst ekonomiky nastartovaný v roce 2015 bude pokračovat i v letošním roce. V souvislosti s tím se bude zlepšovat i situace na trhu práce a snižovat nezaměstnanost. Současně lze očekávat mírný nárůst mezd a jeho pozitivní dopady v nárůstu domácí poptávky. Vzhledem k ekonomickému vývoji a vzhledem k tomu, že se v minulých letech segment firem prostřednictvím insolvencí a konkurzů výrazně pročistil, očekáváme v oblasti insolvencí firem i pro rok 2016 klesající tendence.

Situaci u spotřebitelů však nelze predikovat jednoznačně. Vzhledem k ekonomickému vývoji bychom mohli očekávat také spíš klesající tendence v počtu insolvenčních návrhů. Paradoxně situaci v této skupině může negativně ovlivnit rostoucí poptávka domácností. Vyšší důvěra spotřebitelů v ekonomiku a trh práce může opět roztočit úvěrovou spirálu, kterou část spotřebitelů nemusí ustát. Permanentní zadlužování potvrzují i data ČNB, podle kterých dluhy českých domácností v listopadu 2015 opět vzrostly a to o 6,3 mld. Kč a celkově činí 1,321 bilionu Kč. Meziroční nárůst proti roku 2014 je 90 mld. Kč.

Creditreform sleduje insolvenční rejstřík permanentně a své pravidelné analýzy o vývoji insolvencí v Česku i zahraničí zveřejňuje již řadu let.

Creditreform je mezinárodní skupinou poskytující svým zákazníkům hospodářské a kreditní informace, poskytuje služby inkasa pohledávek a také další služby v oblasti řízení rizik. Creditreform je přímo zastoupen v 23 evropských zemích a v Číně, celosvětově má 180 poboček a zaměstnává 4.500 pracovníků.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.