Dnes uplyne lhůta pro prodloužení implementačního procesu evropské směrnice

17.01.2021

Ke dni 17. ledna 2021 měly členské země Evropské unie, které se potýkají se "zvláště velkými obtížemi" při implementaci směrnice o restrukturalizaci a insolvenci, oznámit Evropské komisi, že budou požadovat prodloužení doby potřebé pro implementaci nad rámec článku 34 smernice.

Pokud je známo, Česká republika takovou žádost k dnešnímu dni nepodala.Zdá se tedy, že vláda i parlament jsou přesvědčeny, že implementace směrnice bude zvládnuta v termínech daných článkem 34 směrnice. V tomto smyslu je základním datem 17. červenec 2021.

Pro ilustraci přinášíme znění celého článku 34 směrnice (zvýraznění klíčové formulace je redakční):

Článek 34

Provedení

1. Členské státy přijmou a zveřejní do 17. července 2021 právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí, s výjimkou ustanovení nezbytných pro dosažení souladu s čl. 28 písm. a), b) a c), která přijmou a zveřejní do 17. července 2024, a ustanovení nezbytných pro dosažení souladu s čl. 28 písm. d), která přijmou a zveřejní do 17. července 2026. Znění těchto předpisů neprodleně sdělí Komisi. Uvedené právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí členské státy použijí od 17. července 2021, s výjimkou ustanovení nezbytných pro dosažení souladu s čl. 28 písm. a), b) a c), která použijí od 17. července 2024, a ustanovení nezbytných pro dosažení souladu s čl. 28 písm. d), která použijí od 17. července 2026

2. Odchylně od odstavce 1 může být lhůta pro provedení stanovená odstavcem 1 prodloužena maximálně o jeden rok v případě členských států, které se při provádění této směrnice budou potýkat se zvláště velkými potížemi. O tom, že potřebují využít této možnosti prodloužení lhůty pro provedení, uvědomí členské státy Komisi do 17. ledna 2021.

3. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Co se týká článku 28, který obsahuje ustanovení, u nichž je možné využít delší časové období, jde o problematiku zavádění elektronických formulářů a obecně o elektronizaci celého procesu. Viz zde:

Článek 28

Používání elektronických komunikačních prostředků

Členské státy zajistí, aby v postupech restrukturalizace, insolvence a oddlužení mohli účastníci postupů, odborník a soudní či správní orgán, mimo jiné i v přeshraničních situacích, za použití elektronických komunikačních prostředků provádět alespoň tyto úkony:

a) přihlašování pohledávek;

b) předkládání restrukturalizačních plánů nebo splátkových kalendářů;

c) zasílání oznámení věřitelům;

d) podávání námitek a odvolání.

Celý text směrnice naleznete ZDE. Jde o oficiální překlad směrnice do českého jazyka.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.