Další novela insolvenčního zákona bude účinná od 1. října 2019

13.09.2019

Tak zvaná "dětská" novela insolvenčního zákona vyšla ve Sbírce zákonů 5. září 2019 a její účinnost nastane 1. října 2019. Součástí systému zákonů se stane jako zákon č. 230/2019 Sb.

Novela k již dříve ustanoveným skupinám hodným zvláštního zřetele a speciální pozornosti zákona, kterými jsou od 1. června 2019 senioři a invalidé ve II. a III. stupni, přiřazuje i tak zvané "dětské dlužníky". Tedy ty, jejichž dluh vznikl před dovršením osmnáctého roku věku. Pokud splní podmínky dané zákonem, pak jejich oddlužení může trvat pouhé tři roky a nemusí splnit vyvratitelnou domněnku, že splacením alespoň třiceti procent svých závazků strvzují vynaložení veškeré přiměřené snahy a úsilí o vyrovnání s věřiteli.

Zákon (k dispozici ZDE) nicméně přináší některé problémy, kterým se budeme dále věnovat.

Podstatou zákona je doplnění odstavce 6 do paragrafu § 412a zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 31/2019 Sb. Tento odstavec zní:

„(6) Pokud pohledávky nezajištěných věřitelů vznikly alespoň ze dvou třetin jejich výše před dosažením 18 let věku dlužníka, je oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty splněno, jestliže nebylo zrušeno po dobu 3 let od schválení oddlužení. Za pohledávku vzniklou před dosažením 18 let věku dlužníka se dále považuje příslušenství takové pohledávky, smluvní pokuta vzniklá na základě stejné smlouvy jako taková pohledávka a pohledávka, která vznikla na základě smlouvy uzavřené při podnikatelské činnosti věřitele před uplynutím 3 let od dosažení 18 let věku dlužníka, jestliže obdržené plnění dlužník alespoň ze dvou třetin jeho výše využil k úhradě pohledávky podle věty první.“.

Problémy lze očekávat především při interpretaci věty druhé ustanovení a při prokazování využité obdrženého plnění k úhradě pohledávky podle věty první.

V přechodných ustanoveních je dáno, že dikci zákona č. 230/2019 Sb. je možné využít i pro takové případy, kdy insolvenční návrh byl podán v období mezi 1. červnem 2019 a účinností nové podoby zákona, pokud dlužník splňuje podmínky zákona č. 230/2019 Sb.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.