Tisková zpráva vědeckého týmu Výzkum insolvence k semináři na téma „Insolvenční řízení – očekávání, realita, budoucnost“

08.12.2015

P r a h a (8. prosince 2015) – V pondělí 7. prosince 2015 se v prostorách Senátu Parlamentu České republiky, konkrétně v Jednacím sále Valdštejnského paláce konal seminář pořádaný Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze. Seminář se uskutečnil v rámci projektu TA CR TD020190 „Výzkum insolvenční praxe v ČR s cílem vytvořit návrhy změn legislativy, které by umožnily zvýšení výnosů z insolvenčních řízení pro věřitele a tím by napomohly zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky“.

Seminář byl hojně navštíven především odborníky z praxe, ale také řadou insolvenčních soudců a dalších specialistů. Záštitu poskytl senátor Ing. Jan Veleba, který také přednesl úvodní slovo. V něm řadu účastníků poněkud překvapil zdůrazněním toho, že česká ekonomika a český národ by se měly vrátit k tradici spíše masarykovské a v národním hospodářství ztělesněné Aloisem Rašínem či Karlem Englišem, v podnikatelské rovině pak tradicí baťovskou, což je podle slov senátora Veleby tradice rezervovaného přístupu k dluhu. Jako druhá promluvila rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze profesorka Ing. Hana Machková, CSc., která stručně zhodnotila aktivity v oblasti výzkumu insolvence, které se uskutečňují na VŠE v posledních letech.

Výrazným momentem samotné odborné části byl již zahajovací příspěvek JUDr. Tomáš Richtera, LL.M., Ph.D. (Návrh novely insolvenčního zákona 2015: přínosy a rizika), který se zabýval primárně otázkami chystané novelizace insolvenčního zákona. "Jádrem argumentu je, že navržená novelizace ustanovení § 53 InsZ, o nějž se jedná, vystavuje insolvenční justici významným novým korupčním rizikům, která nejsou dostatečným způsobem kompenzována/vyvážena. Skutečnost, že insolvenční soudci budou nově dle § 53(4) a (5) InsZ vybaveni diskreční pravomocí rozhodovat o odebírání hlasovacích práv věřitelům, kteří by je jinak měli na základě výsledků přezkumu pohledávek mít, případně o přidělování hlasovacích práv věřitelům, kteří by je jinak mít neměli, z povahy věci vytvoří prostor pro nové korupční nabídky. V opravdu velkých korporačních insolvencích mohou přitom tyto nabídky snadno dosáhnout řádu výše celoživotního čistého příjmu soudce," uvedl Tomáš Richtera člen expertní skupiny Ministerstva spravedlnosti ČR pro insolvenční právo.

Dále prezentovali např. Mgr. Petr Sprinz - Zajištěný věřitel v insolvenčním řízení – vybrané otázky, Ing. Lee Louda a Ing. Michal Kuděj- Ekonomická podstata posuzování znaků úpadku, Mgr. Daniel Hříbal - Insolvence - 8 let zkušeností z pohledu bank, Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D. - Reorganizace vs. sanační konkurz, Ing. Jan Plaček a Mgr. Antonín Stanislav - Exekuce vs. Insolvence – průnik dvou světů.

Poslední příspěvek člena týmu Výzkum insolvence Jana Plačka s pracovníkem Ministerstva spravedlnosti České republiky Antonínem Stanislavem naznačuje další směr, kterým se badatelé z pražské Vysoké školy ekonomické hodlají v budoucnosti zaobírat, totiž analýzou vzájemných vztahů exekučního a insolvenčního řízení.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.