Tisková zpráva vědeckého týmu Výzkum insolvence k mezinárodní vědecké konferenci Insolvence 2014

20.05.2014

Již po páté se v prostorách pražské centrály České národní banky sešli na mezinárodní vědecké konferenci specialisté na problematiku defaultu dlužníků, insolvencí, reorganizací a otázky vymáhání pohledávek. Letošní ročník pravidelného setkání dostal název Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům.

„My jsme se problémem nízké vymahatelnosti pohledávek v insolvenčních řízeních zabývali vždy, to není nějaká novinka. Ale letos si tohle téma bereme do zvláštní pozornosti jak v kontextu České republiky, tak i v mezinárodních vztazích a v situaci, jaká panuje v zemích nejobvyklejších obchodních partnerů českých společností,“ uvedla profesorka Ing. Eva Kislingerová, CSc., vedoucí katedry podnikové ekonomiky Vysoké školy ekonomické v Praze a také vedoucí specializovaného vědeckého týmu Výzkum insolvence.

Významným bodem konference proto bylo vystoupení výzkumných pracovníků z pražské Vysoké školy ekonomické (Skutečné výsledky insolvenčních řízení v České republice – analýza dat ze statistických výzkumů). Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D., a docent Ing. Luboš Smrčka, CSc., v něm seznámili odbornou veřejnost s novými údaji o skutečných výsledcích insolvenčních řízení v České republice. „Naše snaha se zaměřila na vytvoření systému pro budoucí sběr statistických informací o insolvenčních řízeních již v jejich průběhu. Díky tomu bychom pak byli schopni zjistit řadu aktuálních informací o tom, jak obvykle insolvenční řízení dopadají,“ uvedl k tomu Jaroslav Schönfeld.

Práce na zjištění statistických dat probíhají v rámci projektu „Výzkum insolvenční praxe v ČR s cílem vytvořit návrhy změn legislativy, které by umožnily zvýšení výnosů z insolvenčních řízení pro věřitele a tím by napomohly zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky", který je registrovaný u Technologické agentury České republiky (TA ČR) pod evidenčním číslem TD020190. Tento projekt na roky 2014 až 2015 je pokračování staršího výzkumu, který byl také financován ze strany TAČR.

Hlavním cílem projektu bylo v tomto smyslu slova vytvořit dotazník, který bude moci být implementován do systému Ministerstva spravedlnosti České republiky a v budoucnosti poslouží k průběžnému sběru dat. Při vytváření tohoto dotazníku byla pak průběžně vytvářena databáze z již ukončených případů insolvenčních řízení vedených s podnikatelskými subjekty. Jak ukazuje přiložená tabulka, celkem bylo zatím prověřeno 2193 insolvenčních řízení, která začala po 1. Lednu 2008 a byla pravomocně ukončena do závěru roku 2013.

„Hlavním znakem těchto řízení je velmi nízký výnos z insolvenčních řízení pro nezajištěné věřitele. V tabulce jsou vidět hodnoty zjištěné v jednotlivých vzorcích insolvenčních řízení tak, jak byly postupně zkoumány. Tento údaj je v jednotlivých vlnách statistických zkoumání poněkud odlišný, nicméně pokud bychom si udělali vážený průměr za všechny tři soubory, pak běžný věřitel z obchodního styku nebo nějaký jiný nezajištěný věřitel získá ze svých pohledávek pouze 3,44 procenta. Tedy například z pohledávky ve výši 100 tisíc korun, což je poměrně běžný objem dluhu vymáhaného v insolvenčním řízení, dostane věřitel pouhých 3440 korun,“ uvedl docent Smrčka.

Tab. 1:  Srovnání dosavadních vln výzkumů

Údaj/vlna

1. vlna

2. vlna

3. vlna

Počet případů přijatých do zkoumání

675

946

572

Řízení bez vyhlášení úpadku

488

585

175

Řízení s vyhlášením úpadku

187

361

415

Průměr/medián trvání do úpadku (dny)

n.a.

77/54

70/44

Průměr/medián trvání do konce řízení (dny)

n.a.

681/528

617/553

Počet řízení s pouze zajištěnými / s nezajištěnými / s oběma typy věřitelů

n.a.

13/274/74

5/305/100

Řízení s uspokojením / bez uspokojení věřitelů

94/93

160/201

223/192

Procentuální poměr řízení s a bez uspokojení

49,5:50,5

44,3:55,7

56,7:46,3

Uspokojení pohledávek zajištěných věřitelů (%)

24,0

23,0

38,0

Uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů (%)

1,2

3,5

6,0

Uspokojení pohledávek za majetk. podstatou (%)

n.a.

65,0

78,0

Uspokojení pohledávek na roveň postavených (%)

n.a.

78,0

79,0

Zdroj: www.vyzkuminsolvence.cz

Zvláště zarážející je pak výnos pro věřitele zajištěné, tedy takové, kteří půjčili dlužníkovi a tento dluh byl zajištěn například nemovitostí nebo jinými aktivy dlužníka. I zde se výsledky v jednotlivých vlnách do jisté míry liší, ale znovu platí, že pouze dílčím způsobem. „Zde je vážený průměr za tři vlny výzkumů 27,22 procenta. Když tedy použijeme stejný příklad s pohledávkou ve výši 100 000 korun, pak by věřitel získal zpět 27 220 korun,“ poznamenal k výsledkům Jaroslav Schönfeld, jeden z vědeckých pracovníků týmu Výzkum insolvence.

Ohlasy a diskuse kolem předložených informací o skutečných výsledcích insolvenčních řízení byly velmi bouřlivé a ukázalo se, že naprostá většina shromážděných badatelů a odborníků preferuje další postupné změny v insolvenčním zákoně.

 

Celou Tiskovou zprávu týmu naleznete ZDE.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.