Nová práce členů týmu Výzkum insolvence o iluzi kauzality a nadměrné důvěře v možnost predikce některých událostí

27.07.2017

V prvním čísle časopisu Acta Oeconomica Pragensia ročníku 2017 byla publikována práce týmu Petr Houdek, Petr Koblovský, Jan Plaček a Luboš Smrčka s názvem Iluze kauzality a nadměrná důvěra ve schopnost predikce (kvazi)náhodných finančních událostí. Na textu spolupracovali také členové týmu Výzkum insolvence.

Text se sice nezabývá přímo problematikou insolvenčních řízení, ale řadu závěrů je možné aplikovat na chování podnikatelských subjektů jak v období před úpadkem vlastním či úpadkem obchodního partnera, tak i během insolvenčního řízení. Práce na tomto článku byla podpořena grantem IGA VŠE 26/2015. Článek je rozšířením konferenčního příspěvku „Causality Illusion: Overconfidence in Predicting Stochastic Events“ stejných autorů (s J. Erlitzem), prezentovaného na konferenci Managing and Modelling of Financial Risks: 8th International Scientific Conference, Ostrava, 2015.

Celý text je k dispozici ZDE.

Úvod práce:

V tomto článku argumentujeme, že lidé trpí systematickými chybami v uvažování a rozhodování, kvůli nimž iluzorně nalézají kauzálně působící faktory i v událostech, které jsou zcela či z velké většiny determinovány náhodnou procházkou. Cílem článku je na základě přehledu výsledků laboratorních experimentů i reálných studií z finančních trhů ukázat, že tuto „iluzi kauzality“ lze často rozpoznat ve finančním či spořícím rozhodování. Minulá výnosnost investic (fondů, firem, ale i jednotlivců) je neadekvátně využívána coby předpověď budoucí výnosnosti. Zároveň argumentujeme, že lidé tuto dosaženou výnosnost rovněž neadekvátně rozpoznávají coby důsledek osobních či korporátních schopností či vlastností a podceňují vliv nahodilosti a exogenních, environmentálních faktorů na dosažených výsledcích.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.