Britské vydavatelství oficiálně potvrdilo vydání knihy Luboše Smrčky a Jana Plačka

25.06.2015

Britské vydavatelství Oxford Tutorials oficiálně potvrdilo na svých webových stránkách, že v nejbližší době vydá monografii docenta Ing. Luboše Smrčky, CSc. a Ing. Jana Plačka o problematice převzetí a ovládnutí firem.

Přesný název publikace zní "Company Control And Takeovers As A Growth Strategy". Jde o knihu, která vznikla v rámci řešení projektu "Výzkum insolvenční praxe v ČR s cílem vytvořit návrhy změn legislativy, které by umožnily zvýšení výnosů z insolvenčních řízení pro věřitele a tím by napomohly zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky" (který je registrovaný u Technologické agentury České republiky (TA ČR) pod evidenčním číslem TD020190).

"Pokusili jsme se zde shrnout řadu poznatků, které se týkají fúzí, přátelských a především nepřátelských převzetí a to z pohledu jejich potenciálního, nebo snad přesněji deklarovaného, a následně skutečného příspěvku k růstu firem. Jsme zde, myslím, dosti kritičtí k řadě projektů, které se v minulých letech proslavily nebo byly velmi silně mediálně vnímány. Náš přístup k věci bych nazval praktickým v tom slova smyslu, že se nezabýváme ani tak teorií fúzí a jiných postupů, jako spíše skutečnými investorskými kroky a jejich užitkem pro ty, kterým by užitek měly nést. A nacházíme mnoho příkladů, kdy i velké a významné společnosti sledovaly cíle, které bychom zařadili spíše do kategorie uspokojení ega jejich manažerů než mezi takové strategické kroky, které opravdu přinesly užitek vlastníkům," poznamenal k chystanému vydání knihy docent Luboš Smrčka. Podle jeho slov bude část nákladu v prodeji v české distribuci.

Kniha volně navazuje na starší česky psanou knihu docenta Smrčky - pro anglické vydání byl ale ve spolupráci s Janem Plačkem text výrazně rozšířen a aktualizován. Podstatně více tak rozvíjí jedno z hlavních témat knihy, totiž vztah mezi problematikou M&A (Mergers And Acquisitions) a situací finanční tísně, insolvence či přímo úpadku některého z ekonomických subjektů. "Tato tématika je velmi zajímavá z hlediska teorie a samozřejmě má především svoje důsledky v praxi - ty nám mohou připadat cynické, mohou se projevovat jakýmsi ´žraločím´ jednáním útočníků, ale je třeba to chápat jako normální a logickou součást celého ekonomického světa, kteréhokoliv hospodářského systému, jenž je postaven na volné soutěži a liberálním vidění mezilidských i ekonomických vztahů. Oslabený jedinec se velmi pravděpodobně stane cílem útoků jedinců silnějších - v tom se ekonomické vztahy podobají přírodě. Teorie a pedagogická praxe nad tím někdy zavírají oči a nechávají tyto aspekty hospodářství stranou, což mívá mimořádně špatné důsledky například na přístup finančních manažerů k otázkám poměru vlastního a cizího kapitálu a k dalším strategickým rozhodnutím. Důsledkem nedocenění přincipu džungle je většinou podcenění rizik," uvedl k tomu docent Smrčka.

Více o chystaném vydání knihy ZDE a především ZDE. Druhý odkaz směřuje na titulní stranu a předmluvu autorů k anglickému vydání publikace. Vydavatelství Oxford Tutorials sídlí v severní části Oxfordu, ale je spjato především s jednou z významných kolejí zdejší university - totiž s St. Edmund Hall (sídlící ovšem spíše na jihovýchodě města).

V této souvislosti docent Smrčka zmínil svojí první návštěvu v Oxfordu v devadesátých letech: "Přijel jsem tehdy především kvůli zlepšení angličtiny a vcelku náhodou se setkal s historikem Raoulem Cerrattim, který se na St. Edmund Hall, což je jedna z kolejí Oxford University, zabýval německou reformací. Naše řeč se stočila na Luthera a na vliv Jana Husa na celé toto období. Raoul mně vyprávěl zajímavou příhodu, která se odehrála začátkem 15. století. Na St. Edmund Hall tehdy působil Peter Payne, který navazoval na Johna Wycliffa (v češtině většinou uváděného jako Jan Viklef) a velmi obdivoval Husovy práce. V roce 1413 byl obviněn z kacířství a uprchnul z Anglie. Po krátkém pobytu v Porýní se rozhodl setkat s Husem, vypravil se proto do Prahy - tam však podle legendy dorazil údajně jeden jediný den poté, co Hus odcestoval na koncil do Kostnice. Ve skutečnosti to však bylo později - Payne přijel do Prahy v únoru 1415, Hus odcestoval do Německa podstatně dříve a do Kostnice přijel již 4. listopadu 1414." Co je však podle docenta Smrčky podstatné a co svědčí o jisté propojenosti mezi St. Edmund Hall a pražským universitním prostředím, to je fakt, že Peter Payne se v Praze zapojil do práce na Karlově Universitě, v roce 1417 byl přijat za člena profesorského kolegia a v Praze také v roce 1458 zemřel. Byl v Čechách známý jako Mistr Engliš, prožil velmi dramatický život plný zvratů a překvapivých komplikací. Působil jako významný diplomat husitského hnutí a snažil se o smír radikálních a umírněných husitů. Účastnil se na straně sirotků bitvy u Lipan, byl zajat, ze zajetí pak vykoupen, později znovu zajat na konci čtyřicátých let, dva roky vězněn a znovu zachráněn díky sbírce svazu táboritských měst. Zemřel v Emauzském kláštěře, kde se přátelil s Řehořem Krajčím, jehož podpořil v myšlence založit Jednotu Bratrskou.

"Takže spolupráce mezi VŠE a St. Edmund Hall není vlastně nic nového a my jenom navazujeme na začátek patnáctého století," dodal docent Smrčka.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.