Blíží se vydání knihy Insolvenční praxe v ČR v letech 2008 až 2013, přinášíme předmluvu

12.09.2013

Již během několika týdnů vydá nakladatelství C.H.Beck knihu Insolvenční praxe v České republice v letech 2008 až 2013. Tato publikace širokého autorského kolektivu (vedle členů týmu se na tvorbě knihy podíleli také externí autoři)přináší vedle analýz stavu právního prostředí také analýzy skutečných ekonomických důsledků uplatňování insolvenčního práva. Významný prostor je věnován také situaci v insolvenční oblasti v zemích, se kterými má Česká republika obchodní vztahy většího rozsahu.

Předmluva
Insolvenční zákon nabyl účinnosti 1. ledna 2008 (Zákon 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení byl přijat sice v roce 2006 (a platný je tedy od uveřejnění ve Sbírce zákonů, k čemuž došlo 9. 5. 2006), zákon měl však podle původního znění nabýt účinnosti 1. července 2007, což ale bylo následně odsunuto až na 1. 1. 2008. Oproti předchozí úpravě (Zákon 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání) znamenal revoluční změnu v celkovém přístupu k problematice úpadku podnikatelských subjektů i fyzických osob. Z dnešního hlediska (polovina roku 2013) můžeme velmi zjednodušeně shrnout cíle zákona takto:

■ Insolvenční zákon měl umožnit řešit úpadek podnikatelského subjektu (ať již obchodní společnosti nebo podnikající fyzické osoby) ve srovnání s předchozím obdobím daleko častěji sanačním postupem, tedy tak, že bude zachován provoz a činnost dlužníkova podniku, bude zachována také zaměstnanost a  díky tomu nebude mít úpadek dlužníka takové dopady ekonomické a sociální. Zákonodárci předpokládali, že k tomu bude využívána metoda reorganizace,

■ insolvenční zákon řeší (poprvé v novodobé české právní praxi) i úpadek nepodnikajících fyzických osob sanačním způsobem. Tento způsob řešení jejich úpadku byl nazván oddlužením

■ insolvenční zákon si kladl za cíl zrychlit insolvenční řízení a zvýšit jejich efektivitu, což z jiného pohledu znamená především snížit náklady věřitelů spojené s úpadkem a jeho řešením, z dalšího pohledu pak zvýšit příjmy věřitelů z insolvenčních řízení,

■ insolvenční zákon měl také umožnit věřitelům podstatně větší dohled nad průběhem řešení úpadku dlužníka. Zákonodárce předpokládal, že právě to povede ke snížení nákladů na straně jedné a zvýšení výnosu na straně druhé,

■ insolvenční zákon měl přemístěním mnoha pravomocí směrem k věřitelům omezit situace, kdy bylo insolvenční řízení v minulosti (myšleno před účinností zákona) zneužíváno různými skupinami k neoprávněnému obohacování

Po několika letech fungování insolvenčního zákona přichází potřeba zhodnotit jeho dopady, analyzovat vývoj těchto let a na základě zjištěných skutečností vyvodit ur-čité závěry, především posoudit takové změny legislativy, které by vedly k naplnění původních předpokladů. Po své linii na tom samozřejmě pracuje ministerstvo spravedlnosti, které vytvořilo již před mnoha lety zvláštní skupinu odborníků (Expertní pracovní skupina pro insolvenční právo S22 byla tehdejším ministrem spravedlnosti Jiřím Pospíšilem ustanovena 19. prosince 2007). Většina z členů tohoto orgánu se zabývala insolvenčním zákonem již v době jeho přípravy, nyní diskutují vývoj v užívání zákona a patří k těm skupinám, které ovlivňují postupně přijímané novelizace předpisu. Hlavní náplní činnosti S22 jsou však doporučení k výkladovým otázkám a aplikační praxi. K těmto otázkám zaujímá nezávazná výkladová stanoviska přijímaná alespoň 2/3 většinou všech svých členů.
Insolvenční praxe se také stala přirozeným námětem vědecké činnosti řady ekonomických pracovišť a škol. V rámci tohoto proudu byl založen vědecký tým Výzkum insolvence. Ten od roku 2012 řeší výzkumný projekt „Vývoj transakčních nákladů českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování na úroveň běžnou v EU pomocí zdokonalení legislativy, možnosti zlepšení statistiky insolvenčních řízení a vytvoření modelu fi nanční křehkosti rodin“ registrovaný u  Technologické agentury České republiky (TA ČR) pod evidenčním číslem TD 010093. Výsledky práce týmu je možné sledovat na webových stránkách www.vyzkuminsolvence.cz.Tato kniha vznikla nikoliv pouze, ale především právě díky tomuto projektu a díky konferencím, které byly v jeho rámci uspořádány. Jde o pokus shrnout do jedné publikace především rozličné poznatky z  uplatňování insolvenčního zákona během prvních zhruba pěti let od data jeho účinnosti. Jak již bylo řečeno, mnoho analýz již bylo podniknuto, avšak neexistuje v danou dobu publikace, která by tuto matérii pojednávala komplexně. Na řadě míst byly zveřejněny texty jak členů vědeckého týmu Výzkum insolvence, tak i dalších odborníků, které například analyzují statistické výstupy o výsledcích insolvenčních řízení, ale není místo, kde by bylo možné hledat souhrnnou informaci. Do jisté míry by tento úkol měla plnit předkládaná monografie.Kniha je členěná do dvou základních částí. První jsme nazvali Insolvenční právo v ČR 2008–2013: velká očekávání, přiměřená zklamání. Zde se postupně zabýváme celou řadou otázek, které se ukázaly jako klíčové z  pohledu skutečného dopadu a fungování insolvenčního zákona. Mimo jiné zde představujeme výsledky statistických zkoumání, které uskutečnil vědecký tým Výzkum insolvence během let 2012 a 2013, zabýváme se situací bank jako klíčových věřitelů (z hlediska celkového objemu pohledávek), ale také směřováním další legislativní činnosti v oblasti insolvenčního práva.
Podobně jako existují mezery v poznání vývoje v oblasti insolvenčních řízení v ČR, nemáme ani dostatečné srovnání se zahraničím a s tím, jak probíhají a jaké výsledky mají skutečná insolvenční řízení v jiných zemích. Proto se ve druhé části knihy pokoušíme o alespoň částečné srovnání s některými jinými státy. V lepší pozici jsme tam, kde jsou porovnávány jednotlivé právní systémy a analyzovány jejich odliš-nosti, v tomto směru je zde již určitá tradice (Richter 2008). Ale porovnání reálných dějů v jednotlivých zemích není dostatečné a bude třeba tuto mezeru v budoucnosti dále zacelovat. V části druhé, která je nazvána Mezinárodní souvislosti insolvenční praxe, předkládáme informace o  vývoji práva na  Slovensku, komentář ke specifikům východních oblastí a také přehled obvyklé situace i insolvenčních řízeních ve státech EU.
Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.