Server Česká justice k teritorialitě a plný text vyjádření autorů studie

15.08.2015

Server Česká justice, jeden z nejvýznamnějších webových zdrojů v oblasti práva a soudnictví, zveřejnil rozsáhlý materiál shrnující výtky profesora Smejkala k analýze dopadů teritoriality vypracované členy vědeckého týmu Výzkum insolvence.

Na jednom místě se tak dají najít jak argumenty pana profesora (plný text jeho vyjádření jsme zveřejnili ZDE), tak i některé z poznámek, které na žádost redakce poskytl docent Smrčka s ing. Plačkem v reakci právě na dokument pana profesora Smejkala (plný text vyjádření pro redakci serveru je ZDE). Text zveřejněný na serveru Česká justice je k dispozici ZDE.

Oba členové týmu například uvádějí:

"Pan profesor přesně uvádí, že hlavním problémem, se kterým se jakékoliv posouzení efektivity vymáhacího procesu prostřednictvím exekučních řízení v ČR utkává, je absolutní nedostatek relevantních dat. Je to ostudná skutečnost, která (mimo jiné) vytváří situaci informační asymetrie v jinak tržním prostředí. Konec konců celý úvod naší práce, která si nijak nekladla ambice být vědeckou studií v pravém smyslu slova, což jsme ostatně mnohokráte zdůraznili, je věnován právě tomuto problému. Totiž faktu, že je velmi těžké aplikovat standardní postupy vědecké práce na oblast, kde nejsou k dispozici data a navíc existuje jenom velmi omezený prostor pro jejich legální získání. Z tohoto pohledu bychom tedy řadu závěrů pana profesora Smejkala v podstatě podepsali – pracovali jsme prostě s tím, co bylo k dispozici a bylo toho velmi málo.

Na straně druhé se nám podařilo shromáždit řadu údajů, ze kterých jsme (a nyní zdůrazňujeme, že zde již naprosto standardizovanými postupy) získali některé vztahy a díky kterým se nám podařilo vytvořit určitý obraz reálného fungování exekučního systému. Nijak jsme nezakrývali, že jde o údaje získané od části exekutorských úřadů a dále o ještě důležitější data, která pochází od některých oprávněných, přičemž jde o oprávněné s velkou zkušeností s fungováním trhu. Totiž o banky, další finanční instituce a jiné věřitele, které můžeme nazvat věřiteli systémovými. Tito oprávnění nám poskytli určité výstupy ze svých databází. Z obou těchto zdrojů jsme získali naprosto přesvědčivý výsledek, který – zjednodušeně řečeno – říká, že u srovnatelných balíků pohledávek (srovnatelných co do způsobu vzniku, smluvního vztahu, objemu a dalších parametrů) se výkonnost jednotlivých úřadů významným a statisticky prokazatelným způsobem liší. Tato informace byla potvrzena i z dat, které jsme získali z jednotlivých exekutorských úřadů (přesněji z těch, které byly ochotny spolupracovat a poskytnout údaje, přičemž těchto úřadů byla menšina z jejich celkového počtu). Všechny tyto informace jsou v naší práci (nazývané studií spíše z důvodu nedostatku jiných slov) obsažené."

Na jiném místě pak docent Smrčka a ing. Plaček docházejí k závěru, že ve skutečnosti jsou jejich postoje k otázce teritoriality, zvláště pak teritoriality doplněné rovným nápadem činnosti, velmi blízké a že jak autoři studie, tak i profesor Smejkal zastávají v této věci velmi rezervovaný postoj:

"Možná, že hlavním problémem naší práce je fakt, že se dosud o něco podobného (ekonomickou analýzu výsledků exekučních řízení) nikdo nepokusil a my si zcela jistě neděláme patent na rozum. Stojíme si za svými postupy i závěry, ale jejich diskusi bychom raději nechali na dobu, kdy kdokoliv další zkusí pojmout tuto problematiku alespoň v rámci daných možností podobným nebo jiným způsobem a dojde k podobným nebo jiným výsledkům.

Na druhé straně naprosto jednoznačně souhlasíme s řadou myšlenek pana profesora Smejkala tak, jak jsou v jeho práci obsaženy. Například jeho skepse k principu rovného přidělování případů, kterou vyjadřuje v závěru své studie, je nesporně absolutně přesná: „Proto každý zásah do existujícího systému exekutorů musí být velice promyšlený a nepodléhat populismu (vládnímu a stranickému), či konkurenční závisti (některých exekutorů). Principy volné hospodářské soutěže a konkurenční vztahy jsou velice důležité pro všechny profese tohoto typu. Mají-li být tyto principy nějakým způsobem modifikovány, musí se tak stát v důsledku výše zmíněného politického rozhodnutí, za které ponese ten, kdo je učiní, příslušnou odpovědnost. Posuzovaný dokument ale nemůže sloužit pro objektivní rozhodnutí v otázce teritoriality, natož pak pro zavedení rovnoměrného nápadu a nemůže ani být použit jako alibi pro případné politické rozhodnutí.“

Jsme také přesvědčeni, že rozhodování o teritorialitě a zvláště pak o rovném nápadu musí zvážit mnoho aspektů věci a je rozhodnutím politickým. Jsme stejně, jako pan profesor, přesvědčeni, že pro činnost soudních exekutorů jsou principy volné hospodářské soutěže a konkurenční vztahy velmi důležité a pokud mají být změněny z nynější liberální podoby na podobu regulovanou, mělo by se tak stát na základě opravdu detailní a rozsáhlé analýzy – kterou jsme my mohli jenom a pouze načrtnout, neboť dostupná data jsou nedostatečná pro opravdu vědeckou práci.

Proto nás těší, že i když pan profesor shrnul mnoho výtek k naší práci, v tom hlavním se naprosto shodujeme: Totiž v tom, že zasahovat do nynějšího systému bez opravdu důkladného prozkoumání ekonomických souvislostí není vhodné, přičemž zavedení teritoriality navíc s rovným nápadem činnosti je významným a naprosto zásadním zásahem do celého prostředí exekucí."


O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.