Platforma za teritorialitu kritizuje, vědecký tým kritku vyvrací

13.07.2015

Platforma za teritorialitu soudních exekutorů zveřejnila na svých webových stránkách kritické stanovisko k analýze, kterou vypracovali členové vědeckého týmu Výzkum insolvence na žádost Ministerstva spravedlnosti České republiky. Tato nalýza měla odpovědět na otázky týkající se ekonomických aspektů případného zavedení územní teritoriality.

Stanovisko platformy podepsali společně JUDr. Ing. Petr Kučera a Mgr. Ondřej Svoboda. Kompletní znění jejich stanoviska je ZDE, ke stažení ve formátu word pak ZDE.

Základními tvrzeními stanoviska je především zpochybnění vědecké kvality a objektivity analýzy, zpochybnění jejího zadání, tvrzení, že v oblasti služeb soudních exekutorů vůbec nejde o tržní prostředí, zpochybnění kritiky obligatorních záloh jako monopolistického aktu a nepřítomnost variantních řešení. V závěrech stanoviska je mimo jiné uvedeno:

"Způsob hodnocení teritoriality je nepřesvědčivý, již z názvu odstavce „Snížení vymahatelnosti“ je zřejmé, že dopady teritoriality jsou negativní.

Analýza se tváří jako čistě ekonomická, autoři pomíjí zákonné vymezení činnosti exekutora, které logicky, stejně jako činnost soudů, zcela odporuje tržním principům.

Autoři analýzy neodkazují na autory popisující mechanismy trhů, či významné makro či mikroekonomy. Nepoužívají běžné způsoby výpočtů.

Autoři neprokázali vztah a nebo souvislost mezi velikostí úřadu a úspěšností.

Autoři opomíjí fakt, že exekutor získá plnění většinou jen při úspěchu."

Kompletní stanovisko autorů analýzy (doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. a Ing. Jan Plaček) je uvedeno ZDE.

Ing. Plaček k tomu poznamenává: "Tady zřejmě dochází k vážnému omylu ze strany Platformy za teritorialitu soudních exekutorů. Například část práce, která je nazvaná "Snížení vymahatelnosti" obsahuje naše odhady, které se týkají právě otázky snížení vymahatelnosti. Těžko říci, jaký jiný název by taková část měla nést.To není důkaz o předpojatosti, to je pouze informačně standardní členění práce. Podobně zmínka o ekonomickém zaměření práce je prostým nepochopením věci. Byli jsme ze strany ministerstva požádáni o vypracování analýzy ekonomických dopadů, nikoliv o posouzení právních, etických, sociálních či jiných aspektů věci. Od toho zde nejsme ani my a dokonce ani představitelé Platformy jako lobbyistcké skupiny, ale od toho zde jsou politcké struktury, tedy volení představitelé občanů, kteří se občanům zodpovídají," uvedl Jan Plaček.

Podobně vidí věc i docent Smrčka: "Jenom namátkou je zde tvrzeno, že autoři neprokázali vztah a nebo souvislost mezi velikostí úřadu a úspěšností. My jsme ani nepodnikli jakýkoliv pokus o prokázání takového vztahu, neboť to nebylo součástí zadání. Pouze jsme konstatovali, že data, která se podařilo shromáždit, ukazují na možnost takového vztahu a dále jsme uvedli, že v případě koncentrace činnosti do nižšího počtu exekutorských úřadů by bylo možné, aby ku prospěchu věřitelů požadoval stát úspory z velikosti. To však odpovídá obecně uznávaným teoriím z oblasti podnikové ekonomie, nejde tedy o nijak předpojatý názor."

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.