Kolektiv Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka navrhuje kroky proti dopadu koronovirové krize

26.03.2020

Vědecký kolektiv Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka projednal ve vědecké radě řadu námětů na kroky, které by mohly pomoci překonat ekonomice současnou krizovou situaci.

Dokument obsahuje řadu témat a oblastí, které jsou doporučeny pozornosti vlády a státních orgánů. Obsahuje také některé náměty na možné novely zákonů a podzákonných předpisů.

Mimo jiné je zde uvedeno:

2. Kroky se změnou právních předpisů v gesci Ministerstva spravedlnosti ČR

a. Novela vyhlášky 190/2017 (vyhláška o platební neschopnosti podnikatele), jejímž cílem je umožnit širší využití mezery krytí (prodloužit období výhledu vývoje likvidity, zvážit omezení povinné účasti auditorů, zvážit zvýšení procentní hranice).

b. Metodické řízení soudů a doporučení možných specifických postupů, zejména k podpoře sanačních řešení.

c. Výkladové posílení závěrů, že není-li insolvenční návrh věřitele doložen pohledávkami existujícími před aktivací veřejnoprávních omezení, která narušila podnikání dlužníka, je třeba zkoumat, zda se jedná o důvodný návrh (i aplikací § 143 odst. 3 Insolvenčního zákona).

3. Kroky s potřebnou novelou Insolvenčního zákona

a. Prodloužení lhůt v moratoriu a zrušení, resp. omezení zákonného souhlasu věřitelů; alternativně „dočasné zákonné moratorium“ na žádost s týmiž automatickými účinky, které se jinak spojují s podáním insolvenčního návrhu (T. Richter) a po dobu takovéhoto moratoria aktivovat omezení dlužníka (obdobně s možným moratoriem podle bodu 4. a).

b. Zvážení dočasného snížení přísných formálních požadavků na specifická podání (ověřené podpisy apod.).

c. Prodloužení lhůt pro identifikaci platební neschopnosti (z 30 dní na 90, ze 3 měsíců na 4 až 6).

d. Změna vymezení mezery krytí, pokud nepostačí zásah do vyhlášky dle bodu 2 a.

e. Odložení povinnosti dlužníka podat insolvenční návrh, pokud je jeho úpadek zjevně způsoben zásahy veřejné moci souvisejícími s nouzovým stavem, které znemožnily jeho podnikání, za předpokladu, že vynaložil potřebné úsilí pro to, aby úpadek odvrátil – lze variantněříci, že je-li úpadek způsoben v čase 3/2020 – 9/2020, je dána suspenze domněnkou, ledaže bude zjevné, že příčiny úpadku jsou starší.

f. Omezit insolvenční návrhy věřitelů tím, že musí doložit pohledávky z doby před zásahem veřejné moci. Variantně lze uvažovat o možném omezení jako u dlužnických návrhů.

g. Rozšířit stávající možnosti nového úvěrového financování v krizi (platné zajištění, případně státní záruka), případně restrukturalizaci již poskytnutého úvěrového financování.

h. Omezit možnost výkonu exekucí, resp. výkonu rozhodnutí/realizaci zajištění.

i. Ochrana dlužníků v běžících sanačních řízeních v míře srovnatelné navrhované ochraně dlužníka mimo insolvenci (např. formou moratoria na plnění reorganizačních plánů (T. Richter), omezení možnosti přeměny reorganizace v konkurs zejména po dobu trvání nouzového stavu a omezeného období poté a prodloužení lhůt k předložení reorganizačního plánu po dobu nouzového stavu a krátce po něm

 

Celý tex naleznete ZDE.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.